Історія кафедри

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу сформована 29 серпня 2014р. шляхом злиття кафедри економічного аналізу і статистики та кафедри аудиту, ревізії та контролінгу відповідно до наказу ректора Тернопільського національного економічного університету №147 «Про реорганізацію кафедр аудиту, ревізії та контролінгу і економічного аналізу і статистики» від 25. 04. 2014 р.

Історія кафедри аудиту, ревізії та аналізу базується на історії колись самостійних кафедр: статистики (1969–2010 рр.), економічного аналізу (1971–2010 рр.), економічного аналізу і статистики (2010–2014 рр.), аудиту (1992–2002 рр.), обліку, ревізії і аудиту (2003–2009 рр.), аудиту, ревізії та контролінгу (2009–2014 рр.).

Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету функціонувала з 1969р. до 2010р. Перший завідувач кафедри – Василь Васильович Сігаєв обіймав цю посаду з 1969 до 1971р. і був фундатором організаційного та методичного забезпечення викладання статистичних дисциплін ТФЕІ. В.В. Сігаєв (завідувач кафедри у 1969–1971рр.) Василь Васильович Сігаєв народився 16 квітня 1929р. у сім’ї робітника в с. Дубасово Земетченського району Пензенської області. У 1952р. закінчив статистичний факультет Ленінградського планового інституту. Мав значний практичний стаж роботи в органах державної статистики. З вересня 1966р. – старший лаборант Тернопільського відділення Київського інституту народного господарства. З 1967р. викладач навчальних дисциплін «Цифрова обчислювальна техніка і програмування», «Статистика» та «Економіка і організація промислових підприємств».

Протягом 1971–1978рр. завідувачем кафедри статистики був кандидат економічних наук, доцент Євген Анатолійович Глущенко, який зробив значний внесок у становлення кафедри та Тернопільського фінансово-економічного інституту загалом. Є.А. Глущенко (завідувач кафедри у 1971–1978рр.) Завідувач кафедри статистики з 1971р. до 1978р., к.е.н., доцент Євген Анатолійович Глущенко. Народився 18 листопада 1936р. у м. Славута Хмельницької області. В 1960р. закінчив Луганський сільськогосподарський інститут та отримав диплом за спеціальністю вченого агронома. Мав практичний стаж роботи за фахом. У жовтні 1967р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних
наук. У 1967–1971рр. працював на посаді асистента кафедри організації і планування сільськогосподарського виробництва Львівського сільськогосподарського інституту; завідувача відділу економіки Тернопільської обласної сільськогосподарської дослідної станції. З 1971р. до 1978р. – завідувач кафедри статистики, кандидат економічних наук, доцент ТФЕІ.

З 1978 до 2005р. кафедру очолював доктор економічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації, член-кореспондент Академії економічних наук України Збігнев Олександрович Насінник. Практично з перших днів створення на кафедрі працювали В.П. Сторожук, В.О. Панченко, Д.П. Савельєва, В.В. Короткова, П.Г. Вашків, Є.І. Ткач, І.О. Устименко, М.І. Денисюк, М.Є. Маслай.  Насінник З.О. (завідувач кафедри у 1978-2005рр.) Завідувач кафедри статистики з 1978р. до 2005р., д.е.н., професор Збігнев Олександрович Насінник. Народився 14 квітня 1935р. у селянській сім’ї в с. Новичка Волинського району Івано-Франківської області. В 1957р. закінчив Львівський торгово-економічний інститут і отримав освітню кваліфікацію економіста. В 1973р. захистив кандидатську дисертацію при Московському економіко-статистичному інституті, а в 1976р. йому присвоєно звання доцента кафедри статистики Тернопільського фінансово-економічного інституту. В 1981р. захистив докторську дисертацію при Московському економіко-статистичному інституті, а в 1982р. йому присвоєно звання професора. В 1995р. йому присвоєно звання члена-кореспондента Академії економічних наук України, а в 1996р. – академіка Міжнародної академії інформації. Вченим опубліковано близько 5 монографій, 196 наукових праць та методичних розробок загальним обсягом 310 друк. арк. Займався методологією економіко-статистичного дослідження ефективності виробництва в нафтовій промисловості з позиції системного інформаційного підходу.

З 2005 до 2010р. (до об’єднання кафедри з кафедрою економічного аналізу) завідувачем кафедри була кандидат економічних наук, доцент Олена Василівна Кустовська. Народилася 9 грудня 1953р. у м. Тернополі. У 1975р. закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут, одержавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Планування промисловості». В 1982р. захистила дисертацію на тему «Методика обґрунтування показників перспективного плану розвитку промислового підприємства на стадії передпланових досліджень (на прикладі ВПО «Аналітприлад»)» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Економіка, організація управління і планування народного господарства (промисловість)». В 1983р. прийнята за конкурсом на посаду викладача кафедри статистики. В 1988р. Олені Василівні присвоєно вчене звання доцента кафедри статистики. У 1998–2005рр. працювала на посаді заступника директора Центру підготовки магістрів. З червня 2005р. до вересня 2010р. – завідувач кафедри статистики. За період
роботи у ТНЕУ опубліковано понад 100 наукових праць, у тому числі підручники, навчальні посібники з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців-економістів і за спеціальністю «Державна служба», монографія «Демографічний розвиток регіону: статистичний аналіз і моделювання».

Кафедра економічного аналізу створена в 1971р. одночасно із заснуванням обліково-економічного факультету. Ця кафедра виникла у результаті виокремлення з кафедри бухгалтерського обліку та аналізу, що функціонувала з 1969р. З дня створення і до 1974р. її очолював кандидат економічних наук, доцент Геннадій Якович Лебединський.
Г.Я. Лебединський (завідувач кафедри у 1969–1974рр.). Геннадій Якович за 5 років на посаді завідувача кафедри заклав базові принципи в діяльність кафедри і вдало підібрав кадри, які працювали на кафедрі не одне десятиріччя.

Завідувач кафедри економічного аналізу з 1974р. до 2010р., а кафедри економічного аналізу і статистики – з 2010р. до 2012р., д.е.н., професор Степан Іванович Шкарабан. Степан Іванович очолював кафедру понад третину століття. В науці досліджував проблеми оперативного економічного аналізу, створив школу з вдосконалення його методики, а широта наукових поглядів С.І. Шкарабана відображена в майже 300 наукових працях, у тому числі 7 монографіях.

З 1 жовтня 2010р. згідно з наказом ректора ТНЕУ, д.е.н., проф. С.І. Юрія до кафедри економічного аналізу приєднали кафедру статистики. Очолив кафедру економічного аналізу і статистики д.е.н., професор Степан Іванович Шкарабан, який керував нею до вересня 2012р.

З вересня до листопада 2012р. обов’язки завідувача кафедри економічного аналізу і статистики виконувала кандидат економічних наук, доцент Ірина Володимирівна Спільник. Виконувач обов’язків завідувача кафедри економічного аналізу і статистики з вересня до листопада 2012р., к.е.н., доцент Ірина Володимирівна Спільник. Народилася 1 жовтня 1961р. у м. Тернопіль. У 1983р. з відзнакою закінчила ТФЕІ за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності». В 1983–1989рр. працювала в науково-дослідному секторі Тернопільського фінансово-економічного інституту. У 1989р., після відкриття аспірантури, стала першим аспірантом кафедри економічного аналізу, яку закінчила при ТАНГ у 1992р. Кандидатську дисертацію на тему «Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів» за спеціальністю «Облік, аналіз і аудит» захистила у Київському державному економічному університеті у 1993р. На викладацькій роботі в ТНЕУ з грудня 1992р.

З грудня 2012р. до серпня 2013р. обов’язки завідувача кафедри економічного аналізу і статистики виконував доктор економічних наук, доцент Василь Антонович Дерій, з вересня 2013р. до серпня 2014р. – завідувач кафедри.

Кафедра аудиту як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність у 1992р. і функціонувала до 2002р., потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2003–2009рр.) та кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009–2014рр.). 18 вересня 1992р. згідно з наказом №151 по Тернопільському інституту народного господарства на
факультеті обліку і аудиту вперше в системі національної вищої школи підготовки бухгалтерів і аудиторів України була створена кафедра аудиту.

Очолив кафедру професор, доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України Зіновій Володимирович Гуцайлюк (завідувач кафедри в 1992–2002рр.).   Працював керівником сектору механізації бухгалтерського обліку Спеціального конструкторського бюро комплексної технології світлотехніки виробничого об’єднання «Ватра». З 22 листопада 1971р. працює в Тернопільському національному економічному університеті. З березня 2010р. і до 2015р. – професор кафедри обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету. Кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення обліку виробничих витрат і оперативного контролю собівартості продукції в цукровій промисловості» захистив у 1977р. у Ленінградському фінансово-економічному інституті (нині Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів), а докторську дисертацію на тему «Облік і контроль в управлінні ефективністю виробництва (методологічні та організаційний аспекти на прикладі харчової промисловості)» – у 1992р. у Київському інституті народного господарства. Професор з 1992р. Автор понад 180 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 8 монографій та 2 фундаментальних навчальних посібників.

Кафедра виникла практично одночасно із формуванням ринкових економічних відносин в Україні й появою нового виду контролю – незалежного аудиту. З перших днів функціонування кафедрою була обрана комплексна тема наукових досліджень, що стосувалась проблем становлення, розвитку й організації аудиторської діяльності в нашій тоді молодій незалежній державі. З 1996р. кафедра аудиту стала випусковою і здійснювала підготовку фахівців зі спеціалізації «Ревізія і контроль» за спеціальністю «Облік і аудит» усіх форм навчання. Метою діяльності кафедри була підготовка висококваліфікованих фахівців за напрямком «Контроль і ревізія» для служб внутрішньосистемного та внутрішньогосподарського контролю, незалежного зовнішнього і внутрішнього аудиту й інших суб’єктів контролю.

В жовтні-грудні 2002р. виконувачем обов’язків завідувача кафедри аудиту був к.е.н., доцент Маркіян Теодорович Щирба. Народився 25 серпня 1959р. у с. Смолянка Тернопільського району. У 1981р. закінчив ТФЕІ і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Бухгалтерський облік в промисловості». У Тернопільському національному економічному університеті працює з 1981р. У 1992р. захистив кандидатську дисертацію в Київському державному економічному університеті й отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Другий етап кафедротворення розпочався у 2003р. Кафедру аудиту перейменовано на кафедру обліку, ревізії і аудиту. Мотивами цього були такі аргументи: спеціалізація стала однією з найбільш популярних серед студентів спеціальності «Облік і аудит» – в 2–3 рази збільшився набір на перші курси денної та заочної форм навчання; спеціалізація «Ревізія і контроль» стала найпривабливішою серед спеціалізацій спеціальності «Облік і аудит». Щорічний випуск у цей період становив майже 200 студентів.

З січня 2003р. кафедру обліку, ревізії і аудиту очолив кандидат економічних наук, професор Ярослав Васильович Мех. Завідувач кафедри обліку, ревізії і аудиту з 2003р. до 2009р., к.е.н., професор Ярослав Васильович Мех. Ярослав Васильович працював на різних керівних посадах: декана кредитно-економічного факультету та обліково-економічного факультетів, проректора з навчальної роботи ТАНГ, директора інституту обліку і аудиту (2000–2003рр.) та завідувача кафедри обліку, ревізії і аудиту (2003–2009рр.). Автор понад 150 наукових праць, у тому числі монографій. У науці займається аудитом, аналізом, обліком раціонального використання ресурсів, ефективністю фінансово-господарської діяльності, виявленням і використанням внутрішніх резервів підприємств різних галузей економіки України. Спеціалізація «Ревізія і контроль» у багатоспектровій спеціальності «Облік і аудит» була єдиною в Україні, започаткованою і утвердженою в Тернопільському національному економічному університеті. ТНЕУ – єдиний ВНЗ в Україні, що здійснював підготовку за спеціалізацією «Ревізія і контроль» у рамках спеціальності «Облік і аудит», що підтверджується попитом на випускників кафедри.

Третій етап характеризувався припливом нових наукових сил (на кафедру прийшли к.е.н, доцент Р.Р. Кулик, к.е.н., доцент В.М. Серединська – відомі науковці-аналітики), зміцненням матеріально-технічної бази, науковими доробками, результатами співпраці з контролюючими органами, що сприяло формуванню нового статусу кафедри. Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися заради зміни вивіски. Кожного разу при черговому перейменуванні кафедри розроблялись нові плани, досягався успіх на нових етапах її розвитку.

У 2009р. утвердилась кафедра аудиту, ревізії та контролінгу. Кафедру очолив доктор економічних наук, професор Михайло Семенович Пушкар. Завідувач кафедри аудиту, ревізії та контролінгу з 2009р. до 2014р., д.е.н., професор Михайло Семенович Пушкар. У Тернопільському національному економічному університеті працює з 1971р. З 2014р. і донині – професор кафедри аудиту, ревізії та аналізу.