Саченко Світлана Іванівна

Саченко Світлана Іванівна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417, 2418
Скринька: s.sachenko@tneu.edu.ua
Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=byUWA4AAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Сторінка на Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24723255800

Коло наукових інтересів:
1. Теорія контролю.
2. Аудит.
3. Контроль за фінансово-економічною безпекою діяльності підприємства.

Публікації:
1. Саченко С. І. Застосування інструментів семантичного Вебу при створенні баз знань у системі обліку / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 3 (46). – С. 148-155 .
2. Саченко С. І. Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення / С. І. Саченко // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 250-256.
3. Саченко С. І. Комп’ютеризований внутрішній аудит: оцінка вихідної бази та алгоритмізація / С. І. Саченко // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне наукове видання. – Випуск 7. – 2015. – С. 884-887 Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-7-2015.
4. Sachenko S. Fuzzy Rules for Tests Complexity Changing for Individual Learning Path Construction / S.Sachenko, T. Lendyuk, S. Rippa// Proceedings of 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Warsaw, Poland, 24-26 September 2015, P. 945-948.
5. Саченко С.І . Планування соціального аудиту / С.І. Саченко, Л.Бабій// Глобальні та національні проблеми економіки: електронне видання. – Випуск 13. – 2016 р. – С.607- 611. Режим доступу :http://global-national.in.ua/issue-13-2016/21-vipusk-13-zhovten-2016-r/2487-sachenko-s-i-babij-l-a-planuvannya-sotsialnogo-auditu
6. Саченко С.І. Економічна експертиза розрахунків з покупцями /С.І.Саченко, О.М.Черешнюк // Сучасні наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Аналіт. центр «Нова економіка», 2016. – С.69-72
7. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу : монографія; за ред. д.е.н., професора В.А.Дерія. – Тернопіль : Крок, 2016.-362с.- (С.166-187).
8.Саченко С.І. Особливості внутрішнього аудиту реалізації послуг готельного господарства / С.І. Саченко, В.М.Панасюк, О.М. Черешнюк// Мукачівський державний університет, електронний збірник «Економіка та суспільство». Випуск №10, Червень 2017 р. –C.803-810 . Режим доступу до журналу: http: //economyandsociety.in.ua
9. Саченко С.І. Особливості внутрішньогосподарського контролю/ С.І. Саченко// Облік, оподаткування і контроль : теорія та методологія [Електронний ресурс] : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ м. Тернопіль, 30 черв. 2017 р.] / редкол. : Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 342 с.- C.260-262
10. Саченко С.І. Економічна експертиза взаємовідносин підприємства з споживачами/ С.І. Саченко, О.М. Черешнюк // Приазовський економічний вісник. – № 2(02) 2017. – С. 159-163
11. Саченко С.І. Оцінка діяльності підприємств готельного бізнесу / С.І. Саченко, В.М. Панасюк // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі. – Матеріали VІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ, 2017.- С.88-91
12. Sachenko S. Fuzzy-multiple Approach in Choosing the Optimal Term for Implementing the Innovative Project / S.Sachenko, O.Chereshnyuk, V.Panasyuk, A. Banasik, I. Golyash, // Proceedings of 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Bucharest, Romania, 21-23 September 2017, P. 533-537.