Секція “Статистика”

 Секція “Статистика” включає сукупність дисциплін, метою яких є формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.

Завдання цих дисциплін полягає у вивченні методів системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування і підтримки управлінських рішень у відповідності з потребами об’єктів управління.

Дані дисципліни вивчають взаємозалежності між масовими соціальними та економічними явищами й процесами, закономірності їх формування.

Результатом вивчення цих дисциплін є володіння теоретичними основами статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень; методичними підходами до узагальнення та обробки статистичних даних; методологією і методикою екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; методикою прогнозування та статистичного моделювання соціально-економічних параметрів.

Вивчення дисциплін статистичного напряму дасть змогу студентам навчитися застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження; здійснювати обробку первинних даних з метою отримання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних та середніх величин, показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп’ютерної техніки у відповідності з метою статистичного дослідження та наявною вихідною статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності та рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію отриманих результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.