Шестерняк Марія Михайлівна

Шестерняк Марія Михайлівна
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50* 12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: m.shesterniak@tneu.edu.ua
Сторінка на Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=sniiOiQAAAAJ&hl=uk

Публікації:

1. Взаємовідносини найманих працівників з оплати праці у спільній діяльності / М. М Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – № 2 (56). – Ч. 2. – 252 с., С. 169–171.

2. Інституційна спільна діяльність як особлива форма організації бізнесу / М. М. Шестерняк // Збірник наук. праць молодих учених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода» / Видання Ради молодих вчених ТНЕУ. – 2012. – Вип. 17. – С. 148–153.

3. Спільна діяльність за участю фізичної особи у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2012. – № 2 (60). – 360 с., С.     278–282.

4. Функції облікового моделювання у спільній діяльності / М. М. Шестерняк // Економічниий аналіз: збірник наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С. І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Вид.-поліграф. центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2012. – Вип. 10. – Частина 3. – 412 с., C. 228–233.

5. Проблемні аспекти класифікації доходів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Сталий розвиток економіки: Всеукр. наук.-вироб. журнал. – Вип. 4 (14), 2012. – ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва», ПП «Інститут економіки, технологій і підприємництва». – Хмельницький: Віддрук. з готових діапозитивів в СМП «ТАЙП», м. Тернопіль, 2012. – С. 245–252

6.Шестерняк М. М. До питання порядку розподілу витрат у фінансовому обліку та податкових розрахунках / М. М. Шестерняк // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видання Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск № 20. – 310 с., С. 273-276.

7. Шестерняк М. М. Синергетичний ефект у спільному будівництві як фактор економічного зростання / М. М. Шестерняк // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3 (65). – 196 с., С. 68-74.

8. Шестерняк М. М. Спільна діяльність без створення юридичної особи як новий напрям в інституційній економіці / М. М. Шестерняк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Економічні науки. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – Вип. IV (52). – 388 с., С. 39-48.

9. Шестерняк М. М. Удосконалення обліку трансакційних витрат від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2014. – Том 15. – № 2. – 268 с., C. 192-200 (збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Jornals Index).

10. Шестерняк М. М. Особливості контролю спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2014. – Випуск № 4 (36). – Хмельницький, 2014. – 245 с., С. 65-71 (збірник включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ, ліцензійний договір № 645 від 23 жовтня 2013 р.) http://eliru/title_about.asp?id=41255.

11. Шестерняк М. М. Ефективність розподілу результатів від спільної діяльності у будівництві / М. М. Шестерняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. Науковий журнал: Випуск № 2 (84) квітень-червень 2017 – Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – C. 98-108 (журнал включено до «Каталогу видань України»).