Ціщик Роман Володимирович

Ціщик Роман Володимирович
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: r.tsishchyk@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів: статистика.

Публікації:
1. Статистика. Практикум. Навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 199 с.
2. Аналіз заощаджень населення для забезпечення економічного зростання в Україні. Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 лютого 2016 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: У 2-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2016. – Ч. 1. – С. 71-75.
3. Аналіз практики використання управлінською сферою результатів статистичних досліджень домогосподарств. Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 409-411.
4. Аналіз регіональної диференціації домогосподарств України та пошук шляхів подолання асиметрій їх соціально-економічного розвитку. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: «Економічна думка», 2016. – Том 24. – С. 82-91.
5. Статистичний аналіз стану та динаміки розвитку домогосподарств України з метою вдосконалення прийняття управлінських рішень щодо їх державної підтримки. Причорноморські економічні студії. Науковий журнал. Випуск 6. Одеса, 2016. – С. 52-58.
6. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу: моногр.; за ред. д. е. н., професора В. А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016. – С. 339-347.
7. Інституційний аналіз розвитку сектора домашніх господарств. Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. – 112 с.