Загородна Ольга Михайлівна

Загородна Ольга Михайлівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: o.zahorodna@tneu.edu.ua

Коло наукових інтересів:
1. Економічний аналіз.
2. Аналіз господарської діяльності.
3. Оцінка майна і бізнесу.

Публікації:
1. .Загородна О.М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності ./ В.М. Серединська, О.М. Загородна // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. –Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – № 9 – С.103-116. Режим доступу:http://global-ational.in.ua/avtoram
2. Загородна О.М. Процесний підхід в управлінні маркетинговою діяльністю підприємства/ Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія за ред. проф. Р.В. Федоровича /О.М Загородна, В.М.Серединська, Р.В.Федорович та інші//– Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. –244с.- С.97-115
3. Загородна О.М. Вплив ризику та невизначеності на ефективність інвестування/ О.М.Загородна// Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті академіка НАН України М.Г.Чумаченка. – Тернопіль: МОН України, ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопільська обласна державна адміністрація [та ін.] – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. 2016. – 146 с. – С.40-42
4. Загородна О.М. Бізнес-процес і маркетингове середовище /О.М.Загородна// Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі: матеріали 6-ої регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів –Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 266 c. – С.24-26
5. Загородна О.М. Управління підприємством на основі процесного підходу/ О.М.Загородна// Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції –Тернопіль,ТНЕУ,2016.– 432 с.– С.104-106.
6. .Загородна О.М. Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві./ В.М. Серединська, О.М. Загородна//«Економіка та суспільство»/ [Електронний ресурс]. –Мукачівський державний університет. – 2016. – № 3 – С.276-283 Режим доступу:http://economyandsociety.in.ua
7. Загородна О.М. Аналіз ефективності збутової діяльності підприємства / О.М.Загородна, І.В. Спільник// Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; ред. кол.: В.А. Дерій (голов. ред.) та ін.– Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – Вип 24. №2 – C130-140.
8. Загородна О.М. Аналіз виробничо-збутової діяльності підприємства/ Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу» /В.А. Дерій [та інш.]; за ред. проф. В.А. Дерія. – Тернопіль: 2016. . –362с.- С.267-296 .
9. Загородна О.М. Аналітичний процес та взаємозв’язок його елементів /О.М.Загородна., В.М. Серединська // Прикладна економіка – від теорії до практики: матеріали Міжнародної науково – практичної конференції–Тернопіль: Вектор,2016.– 260 с.– С.122-125
10. Загородна О.М. Функціональний та процесний підходи до управління /О.М.Загородна// Актуальні задачі сучасних технологій: зб.тез доповідей V Міжнародної науково – технічної конференції молодих учених та студентів. –Тернопіль:ТНТУ, 2016.– 432 с.– С.328-330
11. Загородна О.М. Бізнес-процеси підприємства: сутність та класифікація/О.М.Загородна.,В.М. Серединська // Актуальні проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку, аудиту аналізу й оподаткування в Україні:сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжнародної наук -практ. конф. 14 грудня 2016р.(ПДАТУ м. Кам’янець – Подільський)- Тернопіль: Крок, 2016.– 247 с.– С.125 -128.