Навчальні дисципліни

Перелік дисциплін, яким навчають викладачі кафедри:

 1. Аналіз господарської діяльності

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є розвиток у майбутніх економістів аналітичного мислення, формування необхідних компетенцій для аналізу та вирішення проблем розвитку підприємств, пов’язаних з операційною, фінансовою та інвестиційною діяльностями через освоєння різноманітного методичного інструментарію та набуття практичних навичок здійснення аналізу.

 Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: у результаті вивчення курсу студенти володіють методами і методикою аналізу господарської діяльності, які дозволяють вирішувати управлінські завдання ситуаційного та прогнозного характеру, що вимагають аналітичного обґрунтування, а також оцінювати достовірність інформації, яка використовується для їх вирішення, знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

 1. Аудит

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит». Основною метою дисципліни є вивчення суті аудиту, опанування методологічними і організаційними основами проведення аудиторської перевірки, опанування необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками щодо створення аудиторської фірми, організації її діяльності та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх аудиту робіт.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: базові знання з теоретичних засад аудиту, як системи незалежного фінансового контролю; здатність здійснювати аудиторські процедури на всіх етапах аудиторського процесу; здатність формувати аудиторські докази та здійснювати документальне оформлення процесу аудиту; вміння узагальнювати результати аудиту суб’єктів господарювання та готувати проекти аудиторських висновків (звітів незалежного аудитора); здатність здійснювати внутрішньофірмовий контроль якості аудиторських послуг; знання з теоретичних та методичних основ внутрішнього аудиту; здатність здійснювати аудит суб’єктів господарювання.

 1. Аудиторські процедури

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит». Метою дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок з організації, планування та виконання комплексу аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо тверджень керівництва, пов’язаних з визнанням, оцінюванням, поданням і розкриттям різних елементів фінансової звітності.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: вміння розробляти стратегію і тактику аудиторської перевірки; вміння сегментувати фінансову звітність; вміння застосовувати метод спрямованого тестування для перевірки взаємопов’язаних рахунків у циклах фактів господарської діяльності; здатність складати матриці формування аудиторських процедур щодо тверджень у статтях фінансової звітності за циклами господарських операцій.

 1. Економічний аналіз

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, організації і методики проведення економічного аналізу, сприйняття ними процесів, що відбуваються в економічних суб’єктах у всій їх багатогранності та взаємозумовленості. Розкрито теоретичні основи економічного аналізу. Відображено методику й організацію фінансово-економічного аналізу. Охарактеризовано основні аспекти техніко-економічного аналізу діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Аналітична підготовка майбутніх бакалаврів з економіки передбачає формування у них навичок об’єктивного оцінювання показників діяльності підприємств, діагностування основних проблем розвитку та виявлення невикористаних можливостей підвищення рівня результативності їх функціювання.

 1. Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств

Освітній ступінь: магістр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами організації і методики експертної оцінки правопорушень у сфері економіки підприємств, отримання навичокків застосовувати знання на практиці, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи економічної експертизи для виявлення фактів правопорушень та злочинів у сфері економіки. Дисципліна відноситься до спеціальних економічних наук, які формують фаховий рівень майбутніх економістів. Курс «Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств» охоплює методологічні основи, принципи організації економічної експертизи, методи та прийоми виявлення економічних правопорушень у сфері економіки. Названий курс повинен сприяти формуванню висококваліфікованих фахівців за освітньо-професійною програмою «Економічна експертиза».

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: Головним завданням курсу «Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств» є вивчення студентами методологічних та методичних питань організації і методики проведення економічної експертизи та виявлення фактів правопорушень у сфері економіки. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів та прийомів економічної експертизи в процесі прийняття в процесі виявлення економічних правопорушень та злочинів.Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна.

 1. Звітність підприємств

Освітній ступінь: бакалавр.

Анотація. Нормативна дисципліна циклу професійної та практичної підготовки фахівців за напрямом 6.030509 «Облік і аудит».

Основною метою дисципліни є вивчення нормативно-правової бази, що регламентує порядок складання та подання індивідуальної та консолідованої фінансової звітності підприємства; змісту, структури, порядку заповнення Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності та фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: знання основних положень НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; володіння інформацією про призначення, структуру і зміст основних форм фінансової звітності; розуміння економічної сутності показників фінансової звітності; володіння методикою формування та порядком подання форм фінансової звітності; володіння навичками із складання основних форм фінансової звітності; здатність узгоджувати показники різних форм фінансової звітності; вміння самостійно скласти індивідуальну фінансову звітність (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів, Примітки до річної фінансової звітності), консолідовану фінансову звітність підприємства, Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

 1. Контроль за фінансово-економічною діяльністю підприємств

Освітній ступінь: магістр

Опис дисципліни. Мета вивчення даної дисципліни – опанувати існуючі теоретичні та прикладні засади організаційного забезпечення контролю за управлінням фінансово-економічної безпеки організацій, підприємств та установ.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Знання нормативно-правової бази, факторів та сукупності індикаторів, які характеризують фінансово-економічну безпеку підприємства. Уміння визначати критерії та індикатори фінансово-економічної безпеки, розраховувати їх порогові значення. Вміти організувати внутрішній контроль фінансово – економічної безпеки підприємства, визначати тіньову діяльність та її рівень. Організовувати взаємодію з персоналом підприємства та його контрагентами, правовоохоронними, і контролюючими органами.

 1. Контроль і ревізія

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» є засвоєння студентами організації і методики контрольно – ревізійної роботи, отримання навиків застосовувати знання з ревізії на практиці, кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю для попередження і ліквідації недоліків та порушень, виявлення резервів в діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів здатність сформувати цілісну систему теоретичних знань з курсу, володіння знаннями про державний фінансовий контроль в Україні, його функції, принципи організації та здійснення, завдання, предмет та метод, вміння застосовувати на практиці методичні прийоми документального і фактичного контролю і способи дослідження фактів господарської діяльності суб’єктів господарювання; володіння знаннями про систему органів державного фінансового контролю в Україні, планування та координацію їх діяльності.Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна.

 1. Міжнародний аналіз фінансової звітності

Освітній ступінь: магістр

The aim of the subject “International Financial Reporting Analysis” is the formation of professional competence in accordance with international standards of accounting to analyze the financial statements, its structure, order preparation, presentation and use of the information obtained.

In the process of teaching this subject the main attention is devoted to mastering the professional competence by the students:
the ability to practice the methods of analysis of international financial reporting;
to practice the methods of theoretical and historical generalization, grouping and comparison; abstract and logical observation and cause and effect relationship;
to use the methods of observation, formalization, analysis, synthesis for the research the basic trends of the enterprise development;
to identify the problems and solve them using accounting information and compilation of reported data about the enterprise; to use the methods of induction and deduction;
to study additional reporting forms of an enterprise reporting methods of analysis and synthesis, induction and deduction, economic and mathematical, correlation, and expert estimation and modeling;
to own the information about the purpose, structure and content analysis of the main forms of financial reporting according to the international standards;
to understand the economic essence of the financial reporting indicators;
to own the method of analysis of the forms of financial reporting according to the international standards;
to be able to interpret and use the information provided in the financial statements for taking the management decisions;
to master the skills of comparison and relationship of the main forms of financial reporting;
to be able to coordinate the figures of various forms of financial reporting.

 1. Оподаткування фізичних осіб

Освітній ступінь – магістр

Анотація. Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєнь студентами теоретичних і методичних аспектів оподаткування фізичних осіб, які використовуються в сучасних умовах економічного розвитку держави, методики оподаткування доходів фізичних осіб-громадян та суб’єктів підприємницької діяльності, порядку обліку платників податків, складання та подання податкової звітності. Ця дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. Курс «Оподаткування фізичних осіб» охоплює теоретичні основи оподаткування фізичних осіб, методи та прийоми справляння податків і зборів фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів фізичними особами.

Знання, вміння та компетенції які забезпечує дисципліна

Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички практичного використання методів, прийомів і правил оподаткування, а також контролю фіскальних органів за фізичними особами, практики розрахунку податків і зборів.

У процесі вивчення дисципліни «Оподаткування фізичних осіб» студенти мають оволодіти наступними компетентностями: використовувати теоретичний інструментарій для оцінки сучасного стану оподаткування фізичних осіб; застосовувати критерії оподаткування для вибору оптимальних підходів оподаткування фізичних осіб; визначати структуру доходів населення і джерела їх формування; застосовувати інструменти податкового регулювання для оптимізації оподаткування фізичних осіб; нараховувати податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати; складати і подавати звітність, в частині нарахування податку на доходи фізичних осіб з найманих працівників; розраховувати податок на доходи фізичних осіб з особливих форм доходів; визначати податкового агента по сплаті податку на доходи фізичних осіб в частині оподаткування особливих форм доходів; визначати податкове зобов’язання та подавати звітність щодо податку на доходи фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

 1. Організація і методика аудиту

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Методично правильно застосувати методи аудиту та аудиторські процедури, зокрема аналітичні. Вміти приймати найбільш доцільні рішення щодо вибору першочергових видів аудиту. Кваліфіковано складати програму аудиту, організовувати безпосередньо процес аудиторської перевірки і об’єктивно формувати аудиторський звіт.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. Здатність застосовувати категоріальний апарат, новітні теорії, концепції щодо організації та методики проведення аудиту фінансової звітності та безпеки підприємства.

 1. Організація і методика судово-економічної експертизи

Освітній ступінь: магістр

Опис дисципліни. У сучасних ринкових умовах господарювання та побудови правової держави однією з особливостей є відсутність наукових знань правового спрямування у значної кількості бухгалтерів, аудиторів, економістів та інших спеціалістів, в результаті чого суттєво знижується їх професійний рівень. Тому формуванню таких знань сприяє вивчення студентами дисципліни «Організація і методика судово-економічної експертизи».

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна:

знання місця судово-економічної експертизи у правовому полі держави; теоретичних основ проведення судово-економічної експертизи в Україні і за кордоном; законодавства України стосовно судово-експертної діяльності; методів і прийомів дослідження облікової інформації при проведенні судово-економічної експертизи; взаємозв’язку між різними стадіями проведення судово-економічної експертизи; порядку призначення і проведення судово-економічної експертизи на стадії досудового розслідування чи під час розгляду кримінальних справ у суді; змісту і структури постанови про призначення судово-економічної експертизи; сутності і видів доказів, що використовуються у судочинстві щодо економічних правопорушень; методики судово-економічної експертизи організаційно-правових засад підприємницької діяльності, фінансової звітності підприємства, його активів і пасивів; сутності і змісту висновку експерта-економіста; порядку оцінки висновку за результатами судово-економічної експертизи слідчим, судом, адвокатом та іншими учасниками процесу.

вміння аналізувати суть матеріалів справи, яка підлягає експертній оцінці і визначати предмет і об’єкти судово-економічної експертизи; застосовувати набуті знання і практичні навички щодо процесуальних норм на стадії організації і проведення судово-економічної експертизи; складання плану проведення судово-економічної експертизи; використовувати в кожній конкретній ситуації комплекс способів і прийомів для проведення судово-економічної експертизи; формування методичного підходу до складання висновку за результатами судово-економічної експертизи; складання експертного висновку за результатами судово-економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документів про економічну діяльність підприємств та організацій і документів фінансово-кредитних операцій; встановлення обставини, які сприяють вчиненню економічних правопорушень.

 1. Оцінка майна і бізнесу

Освітній ступінь: магістр

Опис дисципліни. Дисципліна циклу професійної підготовки зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми – «Економічна експертиза». Мета дисципліни полягає у формуванні теоретичних знань та набутті практичних навичок з організації та проведення експертного оцінювання майна та бізнесу підприємства, створення умови для оволодіння студентами предметно-спеціалізованими компетенціями щодо застосування різних оціночних процедур.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: знання особливостей та умов застосування загальновизначених методичних підходів щодо оцінки вартості різних об’єктів залежно від мети оцінювання; знання принципів структурування підсумкового звіту з оцінювання та супровідних документів, передбачених процедурою оцінки; уміння застосовувати категоріально-понятійний апарат, положення нормативно-правових актів у майбутній професійній оціночній діяльності; здатність розраховувати вартість об’єкта оцінки, використовуючи різні методи та оціночні процедури у межах витратного, ринкового та дохідного підходів; здатність аналізувати та узгоджувати отримані результати для визначення кінцевого розміру вартості об’єкта.

 1. Податкове консультування

Опис дисципліни. Курс «Податкове консультування» покликаний сприяти підготовці кваліфікованих спеціалістів, які володіють новим управлінським мисленням і знанням того, як залежно від ситуації надати ефективну податкову консультацію використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки людей і специфіку податкового законодавства. Дисципліна носить комплексний міжгалузевий характер і об’єднує в одне ціле знання, які отримані студентами у процесі вивчення теорії податків, податкової системи України, основ менеджменту, адміністрування податків, фіскального адміністрування податкового менеджменту та інших дисциплін. Курс «Податкове консультування» націлений на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами знань з теоретичних та методологічних основ вітчизняної системи податкового консультування з урахуванням світових тенденцій, засвоєння навиків практичної роботи контролюючих органів та спеціалізованих установ у сфері роз’яснення норм податкового законодавства та їх ефективного застосування.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: професійні компетентності студентів в процесі вивчення дисципліни «Податкове консультування» пов’язані з умінням користуватись оперативною інформацією, яка допомагає формувати професійні якості податкового консультанта, аналізувати запити щодо надання правомірної та оптимальної консультації, правильно та зважено мислити в умовах нестандартних ситуацій, налагоджувати зв’язки з клієнтами та органами ДФС України, вміння заповнювати документальні файли, що супроводжують процедури подання відповідних податкових звітів до фіскальних органів та знати їх реквізити, знання процедур адміністративного оскарження.Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

 1. Податкове планування і мінімізація податкових ризиків

Освітній ступінь: магістр

Анотація: Дисципліна «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків» передбачає вивчення студентами теоретичних основ податкового планування і вироблення практичних навичок щодо прийняття управлінських рішень із врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків. Вивчення дисципліни «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків» зорієнтовано на засвоєння студентами категорійного апарату податкового планування підприємства,  формування базових уявлень про ризики в податковому плануванні, ознайомлення із принципами та методами податкового планування, формування знань про організацію податкового планування на підприємстві та використання його методики для розробки альтернативних проектів податкового планування й можливості вибору найбільш оптимального з них.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна є:

знання: теоретичних основ податкового планування на підприємстві, сучасних принципів та методів податкового планування, видів та етапів податкового планування, методики податкового планування, способів обґрунтування управлінських рішень з врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків;

вміння: володіти методикою податкового планування, обґрунтовувати управлінські рішення з врахуванням факторів оптимізації податків та мінімізації податкових ризиків, складати проекти податкового планування за різними податками та зборами, здійснювати розрахунки показників податкового навантаження на підприємство, визначати податкові ризики по альтернативних проектах податкового планування, складати податковий календар та податковий план з урахуванням здійсненних заходів податкового планування.

компетенції: визначати податкове навантаження на підприємство,  визначати схеми податкової оптимізації,  застосовувати методи податкового планування,  проводити  аналіз  податкового  тягаря  з урахуванням оптимізаційних заходів,  визначати кадрове забезпечення податкового планування на підприємстві, визначати  матеріальне  забезпечення  податкового планування на підприємстві, визначати інформаційне забезпечення податкового планування на підприємстві, ідентифікувати ризики податкового планування на підприємстві, приймати управлінські рішення щодо доцільності впровадження системи податкового планування на підприємстві, прогнозувати  наслідки прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів оптимізації податків та податкових ризиків,  здійснювати податкове планування податків і зборів, оцінювати ефективність податкового планування.

 1. Податкові розрахунки і звітність

Освітній ступінь – бакалавр

Опис дисципліни. Дисципліна сприяє засвоєнню студентами теоретичних і методичних аспектів оподаткування юридичних і фізичних осіб, які використовуються в сучасних умовах економічного розвитку держави, методики складання податкової звітності та розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами суб’єктами підприємницької діяльності та фізичними особами-громадянами. Курс відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх економістів та охоплює теоретичні основи оподаткування, методи та прийоми справляння податків і зборів суб’єктами господарювання та фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, правильністю складання та своєчасністю подання податкової звітності. Сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі обліку, фінансів та оподаткування.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: засвоєння методики та техніки складання податкової звітності, умови організації роботи фіскальних органів у сфері декларування та обробки податкової звітності; уміння складати податкову звітність, використовувати правила оподаткування та здійснювати контроль за справлянням податків і зборів платниками податків.

 1. Проектний аналіз

Освітній ступінь: бакалавр

Анотація: Дисципліна «Проектний аналіз» передбачає вивчення студентами питань підготовки та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів і механізмів управління ними. Вивчення дисципліни «Проектний аналіз» зорієнтовано на засвоєння студентами базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів, процедури ухвалення рішення в проектному аналізі, а також можливостей здійснення проектів з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей, екологічної, інституційної й соціальної життєздатності, а також фінансових переваг їх реалізації та економічної привабливості загалом. Оволодіння цим курсом здатне виробити у студентів навички практичного використання аналітичних методів та прийомів в процесі прийняття управлінських рішень.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна є: знання: теоретичних основ проектного аналізу та можливостей його використання, сучасних принципів та методів проектного аналізу, методології проектного аналізу; вміння: використовувати інструментарій для здійснення проектного аналізу, здійснювати підготовку та реалізацію проектів, формувати методику складання проектів, обґрунтовувати можливості здійснення проектів, визначати ризики реалізації проектів та управляти ними, обґрунтовувати ефективність проектів; компетенції: використовувати адекватні методи для здійснення проектного аналізу,  визначати доцільність здійснення проекту, забезпечувати максимальні позитивні результати від  реалізації проектів,  ідентифікувати ризики реалізації проектів,  оцінювати ефективність проектів.

 1. Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні

Освітній ступінь:магістр

Опис дисципліни. Дисципліна сприяє набуттю необхідних теоретичних та практичних навичок і поглиблення системи знань з теорії та практики впровадження новітніх сервісів фіскальних органів для обслуговування платників податків, а також новацій податкового законодавства і розвитку нових форм взаємостосунків між суб’єктами оподаткування. Дисципліна розкриває принципи побудови ефективної системи організації та взаємодії між контролюючими органами та платникам податків, через поглиблення системи комунікацій та розвитку видів партнерства в оподаткуванні. Оволодіння знаннями даної дисципліни дозволить краще зрозуміти проблему взаємостосунків між фіскальними органами та платниками податків, основні конфліктні розбіжності між їх інтересами та напрямами діяльності. Курс орієнтований на нове економічне мислення і сприяє отриманню студентами знань, які необхідні майбутнім фахівцям для чіткого розуміння практичних аспектів реалізації партнерської стратегії в оподаткуванні.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: оволодіння комунікативним апаратом та сучасними методами передачі інформації; вміння реалізовувати прийнятті управлінські рішення за допомогою механізму комунікацій та координації; застосовування основних критеріїв поведінки працівників фіскальних органів в системі корпоративної та соціальної етики; сприяння недопущенню податкових конфліктів на стику інтересів суб’єктів оподаткування та надавати платникам сучасні електронні сервіси та інші види адміністративних послуг.Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна

 1. Соціальна і демографічна статистика

Освітній ступінь: бакалавр

Анотація: Дисципліна «Соціальна і демографічна статистика» орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації стосовно соціальних явищ та процесів, які доцільно використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження. Ця дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, які формують фаховий світогляд майбутніх спеціалістів у сфері соціальної роботи. Дисципліна ”Соціальна і демографічна статистика” охоплює методологічні основи статистичного аналізу, методи та прийоми вивчення об’єктивно існуючих соціально-економічних закономірностей, розподілу одиниць, взаємозв’язків, тенденцій розвитку. Названий курс сприяє формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі соціального забезпечення.

Головним завданням дисципліни ”Соціальна і демографічна статистика” є вивчення студентами методологічних та методичних питань статистичного дослідження соціально-економічних явищ і процесів, принципів організації статистичних спостережень, методики розрахунку показників, прийомів статистичного аналізу, подання та інтерпретації інформації.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: студенти:засвоюють методологію статистичного дослідження, методику розрахунку відносних, середніх величин, показників варіації;вміють виконувати необхідні розрахунки відповідно до наявної вихідної статистичної інформації;здійснюють аналіз та економічну інтерпретацію одержаних результатів та роблять обґрунтовані висновки;набувають навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

 1. Статистика

Освітній ступінь: бакалавр

Анотація: Дисципліна «Статистика»забезпечує формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження закономірностей формування і зміни кількісних та якісних співвідношень між масовими економічними та соціальними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розробки і підтримки управлінських рішень. Системний статистичний аналіз кількісних характеристик закономірностей формування, розвитку і взаємозв’язків масових соціальних та економічних явищ і процесів, практичне застосування його результатів з метою обґрунтування й підтримки управлінських рішень у відповідності з потребами об’єктів і суб’єктів управління вимагає спеціальних умінь.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна: студени володіють принципами побудови методичного забезпечення статистичного аналізу. Вміють аналізувати пропорційності соціально-економічного розвитку.Здатні розраховувати і застосовувати абсолютні, відносні та середні величини,характеризувати центр розподілу, розміру та ступеня варіації явищ і процесів.Уміють застосовувати балансовий метод статистичного вивчення взаємозв’язків елементів відтворення, метод аналітичного групування та емпіричного кореляційного відношення, знають їх економічний зміст. Мають навички практичного застосування прийомів комплексного аналізу ефективності економічного розвитку. Знають методологічні основи побудови індексів. Володіють методикою розрахунку агрегатних індексів як основної форми статистичних загальних індексів.

Statistics

Course description – aims: Understanding statistics is essential to understand research in the social, behavioral sciences. In almost all research studies, statistics are necessary to decide whether the results support the research hypothesis. In this course you will learn the basics of descriptive and inferential statistics; not just how to calculate them, but also how to evaluate them.

The first part of the course is about the concepts or variable and data, the difference between population and sample and types of data. Then: the most important measures for centrality (mean, median and mode) and spread (standard deviation and variance). These will be followed by the concepts of variation and position. All these statistics make it possible to represent large amounts of data in a clear way, enabling us to spot interesting patterns.

The second part of the course is concerned with the basics of inferential statistics: statistics that help us decide whether the differences between groups or correlations between variables that we see in our data are strong enough to conclude that our predictions were confirmed and our hypothesis is supported.

Learning outcomes: At the end of the course, students are expected to:

 • understand important concepts of statistics, in Ukraine also;
 • recognize statistical methods of data analyzing;
 • know what predictions can be confirmed at the end of statistical analysis.
 1. Судово-економічна експертиза

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Метою викладання дисципліни «Судово-економічна експертиза» є навчити студентів вміло застосовувати знання із судово-економічної експертизи на практиці, кваліфіковано використовувати у майбутній практичній роботі сучасні методи судово-економічної експертизи для попередження і ліквідації порушень і недоліків, виявлення резервів ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна є:знання теоретичних основ проведення судово-економічної експертизи в Україні і за кордоном; місця судово-економічної експертизи у правовому полі держави; законодавства України стосовно судово-експертної діяльності; взаємозв’язку між різними стадіями проведення судово-економічної експертизи; вміння володіння методикою судово-економічної експертизи; складання плану проведення судово-економічної експертизи; формування методичного підходу до складання висновку за результатами судово-економічної експертизи; складання експертного висновку за результатами економічної експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; документів про економічну діяльність підприємств та організацій і документів фінансово-кредитних операцій. Завдання вивчення дисципліни – навчити студентів методологічних та методичних питань проведення судово-економічної експертизи, принципів експертної перевірки; виробити у студентів навички практичного використання методики судово-економічної експертизи.

 1. Теорія контролю

Освітній ступінь: бакалавр

Опис дисципліни. Метою вивчення даної дисципліни є освоєння студентами теоретичних основ контролю: предмету, методології, рівнів пізнання, методів, моделювання системи контролю, отримання навиків кваліфіковано застосовувати в майбутній практичній роботі сучасні форми і методи контролю для попередження і ліквідації недоліків та порушень, виявлення резервів в діяльності підприємства.

Знання, вміння та компетенції, які забезпечує дисципліна. В результаті проведення занять студенти повинні: вивчити теорію і методологію контролю,принципи і напрями моделювання контролю на рівні держави, регіону, підприємства; навчитися використовувати результати контролю в практичній управлінській діяльності; засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.