Серединська Віра Миколаївна

Серединська Віра Миколаївна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352) 47-50-50*12-302.
Кабінет: 2417
Скринька: v.seredynska@tneu.edu.ua

Публікації:
1. . Серединська В.М. Аналітичне обгрунтування порівняльного оцінювання науково-інноваційних проектів // Інноваційні засади управління підприємствами в умовах сталого розвитку: матеріали 5-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті академіка НАН України М.Г. Чумаченка. – (Тернопіль, 25 березня 2016р.) / Тернопіль: МОН України, ТНТУ ім. І.Пулюя, Тернопільська обласна державна адміністрація [та ін.] – Тернопіль: ФОП Паляниця В.А. – 2016. – 146 с. – С.95-96
2. . Серединська В.М. Оцінювання конкурентоспроможності з позицій учасників ринку / В.М.Серединська // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі:Матеріали 6-ої регіональної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів – (Тернопіль, 26 квітня 2016р.) / Тернопіль: ТНТУ, 2016. – 266 c. – С.77-79
3. Серединська В.М. Структурно-функціональні складові аналітичного процесу / В.М.Серединська // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції – (Тернопіль, 11 травня 2016р.) / Тернопіль,ТНЕУ, 2016.– 432 с. – С.391-392.
4. Серединська В.М., Загородна О.М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності /Глобальні на національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського. – 2016. – № 9 – С.103-116. Режим доступу: http://global-national.in.ua/avtoram.
5. Серединська В.М.Оцінювання конкурентоспроможності продукції у системі маркетингу / В.М.Серединська // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги : монографія / Р.В. Федорович [та ін.]; за ред. проф. Р.В.Федоровича – Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. – 155-167.
6. Серединська В.М., Загородна О.М Напрямки удосконалення стратегічного управління на підприємстві //Економіка та суспільство, [Електронний ресурс]. –Мукачівський державний університет. – 2016. – № 3 – С. Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/
7. Серединська В.М. Фінансова-господарська експертиза кредитоспроможності поенційних дебіторів / В.М.Серединська // Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу»: монографія; за ред. проф. В.А. Дерія. – Тернопіль: Крок, 2016– 362 с. – С. 347-357.
8. Серединська В.М., Загородна О.М. Аналітичний процес та взаємозв’язок його елементів // Прикладна економіка – від теорії до практики: матеріали Міжнар. наук. – практ. конф. (Тернопіль, 20 жовтня 2016р.) /Тернопіль: Вектор, 2016. – 260 с. – С.122-125.
9. Серединська В.М. Формування еталонної динаміки показників в системі управління // Актуальні задачі сучасних технологій: збірник тез V міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених і студентів.( Тернопіль, ТНТУ ім.І.Пулюя,17-18 листопада 2016р)/М-во освіти і науки, ТНТУ ім.Івана Пулюя [та ін].– Тернопіль, 2016.– 436 с. С.365-366.
10. Серединська В.М., Федорович Р.В. Моделі оцінювання результатів діяльності підпрємства/ .М.Серединська // Галицький екомічний вісник. – 2016. – №1 (50). – С.130-139.
11. Серединська В.М. Загородна О.М. Бізнес-процеси підприємста: сутність та класифікація// Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу й оподаткування в Україні:сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільский, ПДАТУ,14 грудня 2016 р.) / Тернопіль: Крок, 2016. – 247 с.Режим доступу: http://sophus.at.ua/Zb_PDATU_12_2016.pdf